Δίκτυο HYDRO-NET


Οι υδρο-τηλεμετρικοί σταθμοί επικοινωνούν αυτόματα με τον server HYDRO-NET του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ) και στέλνουν τα δεδομένα τους, τα οποία προωθούνται αυτόματα και εισάγονται στη βάση δεδομένων OpenHi.net του έργου HIMIOFoTS, που λειτουργεί υπό το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ). Από τον χώρο OpenHi.net τα δεδομένα είναι ελεύθερα διαθέσιμα, μετά από ποιοτικό έλεγχο, για χρήση από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο.
Τα υδρολογικά δεδομένα είναι απαραίτητα τόσο για το σωστό σχεδιασμό τεχνικών έργων, όσο και για την ανάπτυξη συστήματος εκτίμησης υψηλών σταθμών/πλημμυρικού κινδύνου σε συγκεκριμένα σημεία των ρεμάτων σε επεισόδια βροχοπτώσεων, με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία των αρμοδίων αρχών για την προστασία των πολιτών από πλημμυρικούς κινδύνους. Για τον ποιοτικό έλεγχο των δεδομένων αναπτύχθηκε και εφαρμόζεται λογισμικό για την αυτοματοποιημένη εφαρμογή του. Η Υδρολογική Βάση Δεδομένων του HYDRO-NET υποδέχεται τις μετρήσεις των υδρο-τηλεμετρικών σταθμών, και περιλαμβάνει και τις χρονοσειρές των δεδομένων των υδρο-τηλεμετρικών και μετεωρολογικών σταθμών που λειτούργησαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ (2011-2014), μετά από έλεγχο και ομογενοποίησή τους.
Εκτέλεση υδρομετρήσεων: Η ομάδα εργασίας του HYDRO-NET πραγματοποιεί συστηματικές υδρομετρήσεις, είτε με την κλασική μέθοδο μέτρησης ταχύτητας (μυλίσκο) ή/και με χρήση ακουστικού radar, ή με οπτικές μεθόδους στις επιλεγμένες θέσεις σταθμών και υπό διάφορες συνθήκες ροής (χαμηλή, μέση, υψηλή παροχή) για την ανάπτυξη καμπυλών στάθμης-παροχής για κάθε υδρομετρικό σταθμό. Οι καμπύλες αυτές θα είναι διαθέσιμες από το site OpenHi.net.