Ενότητες Εργασίας


Α. Βέλτιστες Πρακτικές Υδρομετρίας

  • Διατύπωση κανόνων και προδιαγραφών για τη σωστή διαμόρφωση και λειτουργία των δικτύων.
  • Αποτύπωση και κριτική αξιολόγηση των νέων τηλεμετρικών τεχνολογιών στην υδρομετρία (ακουστικό radar, υπέρηχοι, οπτικές απεικονίσεις με επεξεργασία εικόνας, τηλεπισκόπηση – Lidar).
  • Έκθεση – Οδηγός για τον βέλτιστο σχεδιασμό και λειτουργία των υδρο-τηλεμετρητικών δικτύων, E. Ρόζος.

Β. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Έξυπνων Τεχνολογιών Χαμηλού Κόστους Υδρομετρήσεων με Τηλεμετάδοση

Ανάπτυξη πρωτοτύπου υδρο-τηλεμετρικού συστήματος: αισθητήρας υπερήχων για μέτρηση αποστάσεων (στάθμης), θερμόμετρο, GPRS modem, καταγραφικό με εισόδους σημάτων αισθητήρων στάθμης, ύψους βροχής, θερμοκρασίας και εικόνας, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (Φ/Β τροφοδοσία, μπαταρία).
Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε πρωτότυπο υδρο-τηλεμετρικό σύστημα, το οποίο αφού ελέγχθηκε στο εργαστήριο, εγκαταστάθηκε στο πεδίο και λειτούργησε πιλοτικά παράλληλα με εμπορικό σύστημα. Διαπιστώθηκε η καλή λειτουργία του και στη συνέχεια κατασκευάστηκαν 5 υδρο-τηλεμετρικά συστήματα 1ης σειράς παραγωγής. Όλα τα υλικά κατασκευής, καθώς και οι αισθητήρες που απαρτίζουν τους σταθμούς αυτούς αγοράστηκαν με πόρους του HYDRO-NET. Η ανάπτυξη των συστημάτων και η τεχνογνωσία χρηματοδοτήθηκε από το HYDRO-NET και ανήκει σε αυτό. Επιπλέον, παραδόθηκαν το Τεχνικό Εγχειρίδιο και το Εγχειρίδιο Χρήστη που συνοδεύουν τα συστήματα των πρωτότυπων σταθμών.
Οι έξι σταθμοί εγκαταστάθηκαν ήδη σε ισάριθμες διατομές των υδρογραφικών δικτύων της Αττικής στα ρέματα του Προφήτη Δανιήλ, Ποδονίφτη, Χαλανδρίου και Φιλοθέης και της Λακωνίας στον Ευρώτα (κοντά στο χωριό Καραβάς) και στο ρέμα της Κελεφίνας.

lekarna-slovenija.com
Υδρο-τηλεμετρικό σύστημα ιδίας κατασκευής

Γ. Ανάπτυξη Συνδυαστικής Μεθόδου Υδρομετρήσεων και Υδρομηχανικού ή Υδραυλικού Υπολογισμού για την Εκτίμηση της Παροχής Υδατορρεύματος

  • Αναπτύχθηκε μία νέα, επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδος για την εκτίμηση της παροχής σε ανοιχτό αγωγό υδατορρεύματος μέσω μέτρησης στάθμης και α) μαθηματικής προσομοίωσης της ροής ή β) μέτρησης μόνο της επιφανειακής ταχύτητας και εφαρμογής υδραυλικού μοντέλου. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει την εκτίμηση παροχής υδατορρεύματος χωρίς τις δαπανηρές, χρονοβόρες και πολλές φορές αδύνατες (λόγω αναγλύφου και συνθηκών στην κοίτη του ποταμού, δηλ. μεγάλη παροχή, υψηλή στάθμη) κλασικές μετρήσεις του πεδίου των ταχυτήτων με μυλίσκο σε υδατόρρευμα.
  • Παρουσιάστηκε η επιστημονική εργασία με τίτλο: Entropy-maximization method of discharge determination revisited: a stochastic-deterministic framework for estimating spatial velocity profiles in open-channel flow and its implications for sampling, Panayiotis Dimitriadis, Antonis D. Koussis, Nikolaos Kappos, Dimitrios Katsanos, Spyridon Lykoudis, Katerina Mazi, and Evangelos Rozos στο EGU General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, EGU2019-15259.

Δ. Συντήρηση, Αναβάθμιση και Επέκταση του Υδρο-τηλεμετρικού Δικτύου ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ του ΕΑΑ σε Αττική-Βοιωτία και Πελοπόννησο

Συντηρήθηκε και αναβαθμίστηκε το δίκτυο σε Μεσσηνία και Αττική-Βοιωτία. Το HYDRO-ΝΕΤ αριθμεί σήμερα 16 υδρομετρικούς σταθμούς, εκ των οποίων οι 7 που ανήκαν στο προηγούμενο δίκτυο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ αναβαθμίστηκαν και σε 3 βροχομετρικούς. Η επιλογή των θέσεων για εγκατάσταση νέων υδρο-τηλεμετρικών και βροχομετρικών σταθμών έγινε στη βάση της αναγκαιότητας για συγκέντρωση υδρολογικών δεδομένων που δεν διατίθενται, από σημαντικά υδρο-συστήματα της χώρας, ενώ η γεωγραφική εξάπλωση του δικτύου υπαγορεύεται προς το παρόν, από την εξοικονόμηση πόρων, οικονομικών και προσωπικού, για την εύρυθμη λειτουργία, την επιτόπια παρακολούθηση και τη συντήρηση των σταθμών.