Ερευνητικό Πλαίσιο ΕΣΠΑ

Το Έργο HYDRO-NET “Υδρο-Τηλεμετρικά Δίκτυα Επιφανειακών Υδάτων: οργανομετρία, έξυπνες τεχνολογίες, εγκατάσταση και λειτουργία” αποτελεί το Υποέργο 15 της Πράξης HIMIOFoTS (Hellenic Integrated Marine and Inland Water Observing, Forecasting and Offshore Technology System, ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 5002739), που είναι ενταγμένο στο Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, και την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Το HYDRO-NET έχει διάρκεια ~46 μήνες, με έναρξη την 08/01/2018 και λήξη την 31/10/2021.

Εταίροι